array (
  'SuburbID' => '25001',
  'Suburb' => 'Gowang',
  'SuburbUrl' => 'gowang',
  'State' => 'NSW',
  'Postcode' => '2357',
)